آشنایی با کتابخانه امام هادی(ع)

سلام خدا بر تو ای دهمین پیشوای معصوم! 
سلام بر درخشندگی کوکب نورانی ات که خورشید را شرمگین تابش کرد و چشمه های آفرینش را لبریز جوشش.
معرفی کتابخانه هادی