رديفنام پدیدآورندهتعداد آثار
  
select
  
rtl
اندازه صفحه:
select
1 1 ـ خفاجه ، محمد عبدالمنعم ـ 2 ـ جادحس ، حسن 0 شناسنامه اثر
2 1 ـ مصری ، محمد 2 ـ درویش ، عدنان 0 شناسنامه اثر
3 1 -ابوالاجفان ، 2 -بطیخ ، 1 -محمد 2 -عثمان 0 شناسنامه اثر
4 1 احمدناجی القیسی 2 محمدمصطفی 0 شناسنامه اثر
5 1 -تورال ، 1 -حسین 2 -طة محسن 0 شناسنامه اثر
6 1 -حانین ، 1 -محمدحسن 2 -فاروق 0 شناسنامه اثر
7 1 -حسینی ، س ، 1 -احمد 2 -نورالدین الواعظی 0 شناسنامه اثر
8 1 -د -صبرة 2 -د ، 1 -عبدالحمید 2 -نبیل الشهابی 0 شناسنامه اثر
9 1 -د-آل جعفر ، 1 -مساعد 2 -محی هلال سرحان 0 شناسنامه اثر
10 1 -دوری ، 1 -عبدالعزیز 2 -صالح 0 شناسنامه اثر
11 1 -سعد 2 -علی محبوب 0 شناسنامه اثر
12 1 -صیرفی 2 -ابیاری ، 1 -کامل ، 1 -حسن 2 -ابراهیم 0 شناسنامه اثر
13 1 -علائی 2 -سلقینی ، 1 -صلاح الدین 2 -ابراهیم 0 شناسنامه اثر
14 1 -علی 2 -عبدالوهاب 0 شناسنامه اثر
15 1 -علی 2 -مصطفی 0 شناسنامه اثر
16 1 -عمایرة 2 -سید ، 1 -اسماعیل 2 -عبدالحمید 0 شناسنامه اثر
17 1 -غلیونچی 2 -عبدة ، د ، 1 -بول 2 -سعید 0 شناسنامه اثر
18 1 -فاخوری ، 2 -د ، 1 -حنا 2 -خلیل الجر 0 شناسنامه اثر
19 1 -قویسنی 2 -دروی ، 1 -حسن 2 -عمر 0 شناسنامه اثر
20 1 -محقق ، 1 -مهدی 2 -چارلزآدامز 0 شناسنامه اثر