رديفنام مركز وابستهتعداد آثار
  
select
 
rtl
اندازه صفحه:
select
1موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( ره ) ایران 2
2سپاه پاسداران (مرکز فرهنگی ) 0
3سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ـ ایران ـ تهران 0
4مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ـ ایران 0
5سازمان تبلیغات اسلامی ـ ایران ـ تهران 1
6سازمان تبلیغات اسلامی- پ / وهشکده باقرالعلوم ( ع )1
7وزارت امور خارجه ( دفتر مطالعات سیاسی ) 1
8وزارت امور خارجه ـ ایران ـ تهران 1
9وزارت امور خارجه 82
10وزارت ارشاد ـ ایران ـ تهران 1
11سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی 0
12سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ( دانشگاهها 1
13موسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر ( ع ) 1
14وزارت آموزش و پرورش دفتر برنامه ریزی و تالیف 1
15سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها 1
16وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان مدارک فرهنگی ا 0
17سمت 1
18وزارت ارشاد اسلامی 0
19دبیرخانه دائمی فعالیتهای قرآنی دانشگاهها 0
20وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت پرورشی 1