ردیفناشرتعداد آثار
  
select
 
rtl
اندازه صفحه:
select
1 " سیف آزاد " مجله ایران باستا1
2 ( چاپ گلشن ) انتشارات تلاش1
3 ( چاپخانه خاور )0
4 ( شرکت سهامی انتشارات ) خوارز1
5 ( فرانکلین ) خوارزمی1
612 فروردین1
715 خرداد2
819 دی2
922 بهمن8
107 تیر1
11پژهشگاه علوم انسانی و مطالعات1
12پژواک7
13پژوهش1
14پژوهش ونشرفرهنگ سیاسی پهلوی1
15پژوهشگاه1
16پژوهشگاه علوم انسانی7
17پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی70
18پژوهشکده باقرالعلوم ع2
19پژوهشکده علوم ارتباطی ایران1
20پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه4