بایگانی اطلاعیه ها

نشست آینده پژوهی اسلامی و تمدنی
آشنایی طلاب و محققین حوزه علمیه با رویکردهای متعدد در آینده پژوهی به عنوان یک روش بسیار مهم در روشمندی تحقیق ها و تبلیغ ها و سیاست گذاری های تحقیق