برای دیدن کلیه ریزموضوعات اثر دکمه نمایش کل ریزموضوعات را بزنید


   
شناسنامه اثر
عنوان اثر: شماره جلد: 1 تعداد صفحات:  64
نويسنده:  رده LC:  - رده ديوبي:  -
ناشر:  قسط مکان نشر:  - سال نشر: 
موضوع اصلي: اقتصاد ، جنگ ،.   قطع: وزیری مترجم:  -
كتابخانه: -   مركزوابسته:  0 همايش: 0
فروست: -   ريزموضوعات   همه موارد  
             
کلیه ريز موضوعات اثر
ردیفریزموضوعشماره صفحه
1 اثرات اقتصادی جنگ 58 تا 64
2 اثرات اقتصادی جنگ 58 تا 64
3 بیکاری و جنگ 4 تا 12
4 بیکاری و جنگ 4 تا 12
5 توسعه اقتصادی 24 تا 38
6 توسعه اقتصادی 24 تا 38
7 جنگ و تجارب خارجی 38 تا 41
8 جنگ و تجارب خارجی 38 تا 41
9 جنگ و تورم 48 تا 51
10 جنگ و تورم 13 تا 24
11 جنگ و تورم 13 تا 24
12 جنگ و تورم 48 تا 51
13 شیوه اسلامی کنترل تقاضا 42 تا 44
14 شیوه اسلامی کنترل تقاضا 42 تا 44
15 شیوه سرمایه کنترل تقاضا 44 تا 47
16 شیوه سرمایه کنترل تقاضا 44 تا 47